Stockholms Jodokai
UCHIDA RYU TANJOJUTSU

Kote
Kote
Sutemi
Kuritsuke
Ushirozue
Suigetsu
Suigetsu
Shamen
Shamen
Kobushi kudaki
Sune kudaki
Irimi
KASUMI SHINTO RYU KENJUTSU

Aisui
Aisui
Juu
Chibarai
Sarin
Nitoai
Ukekaeshi
Surikomi
Inchu
Ukenagashi
Tsukidashi
Miukedome
ISSHIN RYU KUSARIGAMAJUTSU

Ishiki
Soemi
Hagaeshi
Mugan
Jumonji
Furikomi
Furikomi
Isononami
Tatsumimaki
Midokorozume
Ukifune
Sodegarami
IKKAKU RYU JUTTEJUTSU

Uken
Saken
Zanken
Keage
Ichiranken
Irimi
Ippu
Meate
Uto
Gorin
Issei
Kasuminoken
ITTATSU RYU HOJOJUTSU