Stockholms Jodokai

Tabell över former

KIHON
Honte uchi
Gyakute uchi
Hikiotoshi uchi
Kaeshi zuki
Gyakute zuki
Maki otoshi
Kuritsuke
Kurihanashi
Tai atari
Tsuki hazushi uchi
Doobarai uchi
Tai hazushi uchi
OMOTE
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei
Neya no uchi
Hosomichi
CHUDAN
Itto
Oshizume
Midaredome
Ushirozue zen / go
Taisha
Kengome
Kirikake
Shinshin
Raiuchi
Yokogiridome
Haraidome
Seigan

RANAI
Odachi
Kodachi
KAGE
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei
Neya no uchi
Hosomichi
SAMIDARE
Ichimonji
Jumonji
Kodachi otoshi
Mijin
Mijin
Gantsubushi

GOHON NO MIDARE
Tachiotoshi no midare
Sakan no midare
Kengome no midare
Kasumi no midare
Shamen no midare
OKUDEN
Sengachi
Tsukidashi
Uchitsuke
Kotedome
Hikisute
Kotegarami
Jutte
Mikaeri
Aun
Uchiwake
Suigetsu
Sayudome


ZNKR SEITEI JODO
Tsukizue
Suigetsu
Hissage
Shamen
Sakan
Monomi
Kasumi
Tachi
otoshi
Raiuchi
Seigan
Midaredome
Ranai
UCHIDA RYU TANJOJUTSU (SUTEKKI)
Kote
Kote
Sutemi
Kuritsuke
Ushirozue
Suigetsu
Suigetsu
Shamen
Shamen
Kobushi kudaki
Sune kudaki
Irimi
KASUMI SHINTO RYU KENJUTSU
Aisui
Aisui
Juu
Chibarai
Sarin
Ukenagashi
Nitoai
Surikomi
Inchu
Ukekaeshi
Miukedome
Tsukidashi
ISSHIN RYU KUSARIGAMAJUTSU
Ishiki
Soemi
Hagaeshi
Mugan
Jumonji
Furikomi
Furikomi
Isononami
Tatsumimaki
Midokorozume
Ukifune
Sodegarami
IKKAKU RYU JUTTEJUTSU
Uken
Saken
Zanken
Keage
Ichiranken
Irimi
Ippu
Meate
Uto
Gorin
Issei
Kasuminoken