Reiho

Etikett

När man går in i en dojo, träningslokalen, bugar man mot shinzen. Detta för att vörda gamla mästare. Utan dem hade det inte varit möjligt för oss att träna.

Före träningen sätter man sig på en rad i seiza. Den mest avancerade ska sitta längs in närmast shinzen och nya tränande sitter längst ut, närmast utgången. Man rättar in sig efter den som sitter längst in, så att alla sitter på en rak rad. Jons ena ände ska vara omkring två decimeter framför knäna. 

Seiza

Mellan knäna ska det vara en handbredd. Låt händerna vila mitt på låren naturligt avslappnade. Rak rygg och huvudet också rakt, inte framåtböjt eller alltför uppsträckt. Låt tårna peka rakt bakåt, stortårna intill varandra.

Mokuzo

Händerna lyfts upp och hålls framför magen, låt vänstra handen vila i den högra. Slut ögonen och sitt med rak rygg. Försök att inte fastna vid någon tanke.

Rei

Zarei

är sittande rei, hälsning, som utförs från seiza. Bägge händerna förs ihop och man böjer sig fram, dock inte för mycket. Huvudet och ryggen ska vara i rak, horisontell linje, armbågarna nära kroppen.

Ritsurei

är stående rei som kan utföras på två sätt. Dels från ritsujo, då man står med jon på sin vänstra (alternativt högra) sida. Jon är längs med kroppen och har kontakt med golvet. Vid rei bugar man utan att ändra jons position. Det andra sättet kallas även sagerei och utgår från tsune-no-kamae, då man håller jon i höger hand, strax framför mitten. Vid rei för man först ner främre änden av jon mot golvet och håller då jon tätt intill kroppen och bugar. Denna ställning kallas sagejo. Därefter återgår man till tsune-no-kamae.

 

Kamae


Detta är utgångsställningar för tekniker.
 

Kamae och positioner med jo

Tsune-no-kamae


Håll jon i höger hand, strax framför mitten. Låt den vila naturligt i handen, främre änden lite uppåt och lite inåt, spetsen på jon ungefär i navelhöjd. Håll ett inte alltför löst grepp. Härifrån kan man t.ex. göra en stöt mot en (tänkt) motståndares suigetsu, mellangärdet.
 

Honte-no-kamae

Utgå från tsune no kamae.
Migi (=höger). Sträck fram höger hand som håller jon. För upp främre änden på jon mot ansiktet på en tänkt motståndare. Sätt fram höger ben. Greppa tag med vänster hand i nedre änden på jon och glid ihop med händerna så att avståndet är en fjärdedels jo. Vänstra handen ska vara ungefär 10-15 cm från kroppen. Låt hela kroppen, höften och bröstet vara ganska rakt riktade framåt. Ingen utåtvridning av höften.
Hidari (=vänster). Sträck fram höger hand som håller jon. Fatta tag med vänster hand framför höger hand. Sträck fram vänsterhand så att främre änden på jon pekar mot ansiktet på en tänkt motståndare. Glid ner med höger hand till jons nedre ände. Sätt fram vänster ben. Glid ihop med händerna så att avståndet mellan händerna är en fjärdedel av jons längd.
 

Gyakute-no-kamae

Utgå från tsune no kamae. Fatta med vänster hand tag i främre änden på jon, uppifrån. Lyft höger hand och för fram höger hand så att den kommer framför vänsterhanden. Sätt fram höger ben. Låt jon gå nära kroppen då detta görs. Glid ner med högerhanden så att avståndet blir en fjärdedel. Låt vänster hand vara 10-15 cm ut från kroppen och låt höften vara riktad framåt, som i honte no kamae. Höger handled ska vara uppåtriktad.
 

Hikiotoshi-no-kamae

Utgå från tsune no kamae. För fram vänster hand mot främre änden på jon, fatta jon uppifrån. Skjut fram vänster ben och vänstra axeln samtidigt som vänster hand med jon förs upp till brösthöjd. Vänster fot ska vara rakt fram, höger fot utåt men får inte peka bakåt. Låt vänsterhandens fingrar peka uppåt i ett mycket löst grepp. Skifta slutligen grepp med högerhanden så att tummen är riktad bakåt. Kroppen är nästan vinkelrät till motståndaren.

Dessa fyra kamae, tsune, honte, gyakute och hikiotoshi no kamae ska man kunna inta och också växla emellan. 

Motoe

Växlingen mellan honte no kamae och tsune no kamae kallas motoe. 

Utgår man från migi (höger) honte no kamae sträcker man fram högerhanden och fattar tag på jon strax framför mitten. Låt vänster fot komma fram till höger så att man hamnar jämfota, samtidigt som man släpper taget med vänster hand och för jon till sin högra sida så att man hamnar i tsune no kamae. Vi motoe går den som har jo alltid framåt. 

Motoe från hidare (vänster) honte no kamae. För fram vänsterhanden till främre änden på jon. Man har då alltså ett grepp med hela jons längd mellan händerna. För sedan fram höger hand till strax framför mitten, släpp taget ned vänster hand och sätt fram höger fot så att man står jämfota och i tsune no kamae.
 

Kamae och positioner med bokuto

Rei

Innan hälsningen står man med bokuton i vänster hand med grepp strax bakom tsuban, med avslappnad arm. Buga. Efter hälsningen lyfter man upp bokuton till bältet, för fram vänsterhanden något intill kroppen. Tsuban ska vara mitt framför naveln. Tummen på tsuban.

Ingång i kamae

Fatta tag med högerhanden framför tsuban och dra fram svärdet till hälften,  samtidigt som höger fot kommer fram, den bakre fotens häl lyfts från golvet. Detta gäller i alla positioner utom då man står jämfota. Innan man har dragit fram hela svärdets längd lossar man på vänsterhanden, låter svärdsspetsen svänga fram, och fattar tag med vänsterhanden på tsukan så att man intar chudan no kamae.

Chudan no kamae

Låt svärdsspetsen peka mot en tänkt motståndares ögon. Händerna lätt inåtvridna, och en bit ut från kroppen. Hela kroppen ska vara riktad framåt, ingen utåtvridning av höften.

Hasso no kamae

Utgå från Chudan. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som man för upp svärdet åt höger sida. Vinkeln ska vara omkring 45 grader. Högerhanden och tsuban ska vara en näve från munnen. Vänsterhanden ska vara i brösthöjd. Höger armbåge ska vara lite ut från kroppen. Det ska vara som om man kunde hålla fast en tennisboll i armhålan. Vänster armbåge ska vara närmare kroppen. Det ska vara så att man kan få in ett pappersark mellan kroppen och armen. I hasso är kroppen inte alldeles rak utan vänster sida är något framskjuten, hanmi. Det är viktigt att bladet skyddar tinningen och att eggen är rakt fram.

Jodan no kamae

Utgå från chudan. Ta ett steg med vänster fot samtidigt som man för upp svärdet över huvudet. Vinkeln ska vara omkring 45 grader. Vänster hand hålls ganska nära pannan. Vänstersidan något framskjuten.
 

Kamae o toku

När en teknik eller form slutförts visar man att man gett upp bl. a. genom att ställa sig i ”upplöst” kamae, kamae o toku. Svärdsspetsen sänks och vrids åt höger, en näve ut från en tänkt linje i knähöjd. Tsukan ska vara i centrum.

 

 

Kihon – grundtekniker

Tandokudoosa (ensamformer)

Gorei - kommandoord

Mycket av träningen, både grundtekniker och kata, görs med GOREI, vilket innebär att någon ropar kommandoord inför vissa moment. Det är först då en viss kamae (..NI KAMAE) och utgångsposition för en teknik (..YOOI) ska intas. Teknikerna startas vid HAJIME (=börja) och avslutas vid YAME (=sluta). Vi har även kommandoord för vändning, MAWARE MIGI (=vänd åt höger), ICHI KOTAI (=byt plats) och när man ska skifta jo-bokuto, SHI UCHI KOTAI.

Avslutning av teknik

När man tränar grundtekniker avslutas varje teknik med att man vid YAME glider över till honte no kamae. 

Vändning åt höger – maware migi

Vid MAWARE MIGI utförs vändningen. För ned främre änden av jon mot golvet, sagejo, sätt bak höger fot, vänd åt höger, sätt bak höger fot, rätta in dig på linjen, och ta slutligen upp jon till tsune no kamae.

1. Honte uchi

Utgå från honte no kamae. Flytta över vänsterhandens tumme och dra jon nedåt-bakåt. Låt handen vändas runt jons ände så att tummen är vänd bakåt. För upp bakre handen, ta sedan ett steg fram samtidigt som jon kommer bakifrån och uppifrån till ett slag som stannar i huvudhöjd, i honte no kamae. Fortsätt sedan på andra sidan på samma sätt, över med tummen o.s.v.

2. Gyakute uchi

Utgå från gyakute no kamae. Dra vänstra handen bakåt, till skillnad från honte uchi utan att handen vrids runt jons ände. För sedan upp bakre handen, ta ett steg framåt samtidigt som jon kommer bakifrån och uppifrån till ett slag som stannar i huvudhöjd, i gyakute no kamae. Det är viktigt att handleden har rätt vinkel under hela slaget. Fortsätt sedan på andra sidan på samma sätt, dra bakåt o.s.v.

3. Hikiotoshi uchi

Utgå från hikiotoshi no kamae. Lyft upp jon, ta ett steg fram och gör ett slag uppifrån i huvudhöjd. Man hamnar nu i honte no kamae. Härifrån fortsätter man först som vid honte uchi. Över med tummen, dra bak jon, låt handen glida runt jons ände. Från det att man har greppet då hela jons längd är mellan händerna fortsätter man med att skjuta jon bakåt ytterligare. Höger hand trycks mot bröstet. Vänstersidan vrids åt vänster och höger axel skjuts fram. Skifta till sist grepp med högerhanden så att tummen är riktad åt vänster. Nu är det klart för nästa slag framåt.

4. Kaeshi zuki

Utgå från honte no kamae. Över med vänsterhandens tumme. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats något framför kroppen. Låt högerhanden glida uppåt och sedan bakåt och nedåt. Hela jons längd hålls nu mellan händerna. Vänster axel skjuts fram och höger axel vrids bakåt. Högerfotens häl vrids fram åt vänster. Detta är utgångsläget för själva tekniken. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som höger hand skjuts fram och högerhandens tumme glider över jon. Så når man fram till en stöt i mellangärdeshöjd. Låt höger fot rätas upp samtidigt som stöten slutförs. Kroppsställningen är nu som i honte no kamae, fast jons spets är i höjd av mellangärdet i stället för i huvudhöjd. Fortsätt likadant på andra sidan, över med tummen, låt högerhandens stanna kvar på sin plats, dra upp vänsterhanden åt vänster, skjut fram höger axel och låt vänsterfotens häl vridas mot höger. Stig fram med högerfoten och gör en stöt. Vid YAME höjer man jon till ansiktshöjd så att man står i honte no kamae.

5. Gyakute zuki

Utgå från honte no kamae. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats något framför kroppen. Dra upp högerhanden, upp över huvudet. Hela jons längd är nu mellan händerna. Högerfotens häl ska vara något vriden åt vänster. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som man gör en stöt uppifrån mot mellangärdet. Högerfoten rätas upp. Håll händerna ovanför huvudet. Avståndet mellan händerna ska vara ca en fjärdedel av jon. Dra sedan upp jon så att hela längden är mellan händerna, stig fram med höger fot och gör ett slag i huvudhöjd. Man hamnar nu i honte no kamae, och fortsätter därifrån.

6. Maki otoshi

Utgå från honte no kamae. För vänster hand till vänster axel och höger hand till strax framför ansiktet, rakt framför vänster öga. Höger hand glider då lite längs jon så att avståndet mellan händerna blir lite större än en fjärdedel. Detta är utgångsläget för själva tekniken. För nu jospetsen i en svepande rörelse på vänster sida, samtidigt som man tar ett glidsteg fram. Svep ner och sedan upp till honte no kamae, avståndet mellan händerna ska då vara en fjärdedels jo. Båda händerna ska vara med i denna rörelse.

7. Kuritsuke

Utgå först från tsune no kamae. Vid YOOI, tag ett stort steg rakt åt vänster med vänster fot. Stig fram lite med höger fot samtidigt som jon förs upp över huvudet. Fatta tag i bakre änden på jon med vänster hand. Höger hand ska vara nära pannan. Sträck bak vänster hand. Låt jon, händerna, axlarna och fötterna vara i samma plan. Ganska brett mellan fötterna. Detta är utgångsställningen för den här grundtekniken och de två nästföljande, kurihanashi och taiatari. Härifrån tar man glidsteg fram, behåll avståndet mellan fötterna, svep ner båda händerna, först framåt och sedan nedåt och så in mot den egna kroppen. Tag stöd med vänsterhanden mot vänster lår. Vrid händerna så att man har ett fast grepp. För härifrån bara upp händerna över huvudet till utgångsställningen. Vid YAME, glid över först till gyakutefattning, sedan honte.

 

8. Kurihanashi 

Börja som kuritsuke. Först utgår man från tsune no kamae, vid YOOI fattar man tag i jon, stiger åt vänster, sedan fram med högerfoten och lyfter jon över huvudet. Tryck nu fram jon och höger hand, glid ner med vänsterhanden, samtidigt som man tar ett glidsteg fram. Man hamnar i framåtsträckt gyakute no kamae. Främre änden ska vara i huvudhöjd. Härifrån förs händerna upp till utgångsställningen.

9. Tai atari

På samma sätt som för kuritsuke och kurihanashi utgår man först från tsune no kamae, och går in i utgångsläget för själva tekniken. Härifrån tar man ett glidsteg fram samtidigt som man för ner vänsterhanden. Jon ska nu vara i lodrätt läge, händerna ska vara sträckta, högerhanden mitt framför ansiktet på en tänkt motståndare och vänsterhanden mitt framför mellangärdet. Fötterna ska här inte ha samma breda avstånd som i utgångsläget. Ta nu ett glidsteg fram samtidigt som den tänkte motståndaren trycks bakåt. Ta ytterligare ett glidsteg fram och låt då vänsterfoten komma ut något åt vänster så att man kommer till samma breda fotställning som i utgångsläget. Samtidigt som man tar detta glidsteg för man upp händerna så att man hamnar i utgångspositionen.

10. Tsuki hazushi uchi

Inta utgångsställningen från tsune no kamae genom att först vrida jon till vänster så att den är i frontalplanet framför kroppen. Fatta tag med vänsterhanden i jons ände, lyft upp händerna, glid ut med högerhanden till änden på jon. Håll upp jon över huvudet. Detta är utgångsläget för tekniken. Ta ett stort steg bakåt med vänster fot samtidigt som vänsterhand förs bakåt uppåt. Framsidan av kroppen vänds åt vänster. Högra handen glider en bit upp på jon och hålls strax framför ansiktet. Höger axel är framskjuten. I nästa moment släpper man greppet med vänsterhanden, lyfter med högerhanden upp jon åt höger, något bakåt, samtidigt fattar man med vänsterhanden tag i den undre änden på jon. Vänsterhanden hålls mitt framför kroppen. Överkroppen har nu riktats rakt framåt eller till och med något vridet åt höger. Gör ett djupt slag uppifrån mot där den tänkte motståndarens svärd är. Höj upp till honte no kamae, ta ett glidsteg till och inta sedan utgångsläget för tekniken genom att sätta fram vänsterfoten till jämfota och glid upp med händerna över huvudet med jons hela längd mellan händerna. Låt högerhandens tumme glida över till framsidan.

11. Doobarai uchi

Utgå från honte no kamae. Börja med att flytta över vänsterhandens tumme. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats. Tag ett steg bakåt med höger fot samtidigt som högerhanden glider längs jon och för den åt höger. I ett  ögonblick har man hela jons längd mellan händerna. Glid sedan upp med vänsterhanden längs jon tills avståndet mellan händerna är ca en tredjedel, håll rakt ut åt höger. Glid härifrån åter med vänsterhanden till jons ände så att hela jons längd är mellan händerna. Gör ett stort slag snett uppifrån samtidigt som höften vrids framåt. Inget steg ännu. Änden på jon ska vara något till höger om mittlinjen i knähöjd. Vänstra handen ska vara till vänster om vänster knä. Avståndet mellan händerna är ca en fjärdedel. Vänster knä ska vara böjt. Härifrån tar man ett steg fram med höger fot samtidigt som man går upp till honte no kamae.

12. Tai hazushi uchi

I denna tektnik kommer man att gå baklänges. Det finns både höger och vänster version.

Migi taihazushi uchi

Utgå från honte no kamae. Dra bak vänsterhanden rakt bakåt-nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För ned högerhanden till höger lår med handryggen mot benet. Vänster hand ska sträckas rakt ut åt vänster, handryggen framåt. Ta ett steg bakåt med höger fot till jämfota samtidigt som vänster arm förs ovanför ansiktet. Jon är nu i lodrätt läge på kroppens högra sida. Höger hand har glidit längs jon. Härifrån tar man nu ett steg bakåt med vänster fot samtidigt som man gör ett slag i huvudhöjd på en tänkt motståndare. Man har nu hamnat i honte no kamae.

Hidari taihazushi uchi

Utgå från hidare honte no kamae. Tekniken är precis som den nyss beskrivna migi taihazushi uchi fast spegelvänd.

 

Kihon – grundtekniker, kommandord och översättning

 

Honte uchi

Honte ni kamae 
Honte uchi yooi. 
Hajime.

Slag från honte 

Gyakute uchi

Gyakute ni kamae. Gyakute uchi yooi. Hajime.

Slag med omvänd hand

Hikiotoshi uchi

Hikiotoshi ni kamae. 
Hikiotoshi uchi hajime.

Slag från hikiotoshi 
( dra ner och låt falla)

Kaeshizuki 

Honte ni kamae. Kaeshizuki yooi. 
Hajime.

Vänd runt och stöt

Gyakutezuki

Honte ni kamae. Gyakutezuki yooi. Hajime.

Stöt med omvänd hand

Makiotoshi

Honte ni kamae. Makiotoshi yooi. 
Hajime.

Svep runt och låt falla

Kuritsuke

Kuritsuke yooi. 
Hajime.

Snurra runt och fäst

Kurihanashi

Kurihanashi yooi. 
Hajime.

Snurra runt och släpp loss

Taiatari

Taiatari yooi. 
Hajime.

Kroppsstöt

Tsukihazushiuchi

Tsukihazushiuchi yooi. 
Hajime.

Undvik stöt - slag

Doobaraiuchi

Honte ni kamae. 
Doobaraiuchi hajime.

Fös undan do-attack – slag

Taihazushiuchi

Honte ni kamae. 
Taihazushiuchi hajime.

Undvik med kroppen – slag

Hidari taihazushi uchi

Hidari honte ni kamae. 
Hidari taihazushiuchi hajime.

 

 

Kata 

Allmänt

Vid kataträning har den ena parten jo, kan kallas shijo, den andra har bokuto och kallas uchidachi. Kataträningen inleds och avslutas med ömsesidig hälsning, soogonirei. Shijo gör ritsurei från tsune no kamae. Vid yooi intas utgångspositionerna, för uchidachi oftast hasso. Varje kataform har en avslutning, osame, då man från honte no kamae kommer över till tsune no kamae.
 

Osame 

Från migi honte no kamae. Dra vänster hand bakåt nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För sedan högerhanden mot höger lår, handryggen mot benet. Vänsterhanden ska vara rakt ut åt vänster med handryggen riktad framåt. Vänd högerhanden så att handflatan är mot benet. Ta sedan ett steg fram med vänster fot till jämfota samtidigt som man glider ihop med händerna och för över jon till sin högra sida. Släpp sedan greppet med vänster så står man i tsune no kamae.

Från hidari honte no kamae. Dra höger hand bakåt nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För sedan vänsterhanden mot vänster lår, handryggen mot benet. Högerhanden ska vara rakt ut åt höger med handryggen riktad framåt. Vänd vänsterhanden så att handflatan är mot benet. Vänd sedan högerhanden så att handflatan är framåt. Ta sedan ett steg fram med höger fot till jämfota samtidigt som man glider ihop med händerna och för över jon till sin högra sida. Släpp sedan greppet med vänster hand så står man i tsune no kamae.

När osame avslutas stiger uchidachi bak till jämfota och svänger fram svärdet till kamaeotoku. Sedan backar bägge till utgångsplatserna, uchidachi börjar.
 

Shi uchi kotai

Vid parträning kallas den procedur då man byter vapen för shiuchikotai, alltså växling mellan shijo och uchidachi. Vid naore hölstrar uchidachi svärdet genom att först inta chudan, sedan släpper man greppet med vänsterhanden, vänderpå svärdet så att eggen kommer uppåt och för svärdet till vänster sida där vänsterhanden greppar svärdet bakom tsuban och kommer bak till jämfota. Shijo och uchidachi går sedan fram mot varandra. Shijo sträcker fram jon i höger hand. Uchidachi sträcker fram svärdet med vänsterhanden, högerhanden fattar tag i svärdet nedanför vänsterhanden och släpper taget med vänsterhanden som nu griper tag i jon. Den som haft jo tar tag i svärdet alldeles nedanför tsuban, för svärdet till sin vänstra sida samtidigt som eggen vänds uppåt, tar sedan ett steg åt vänster så att bägge kan passera och gå till sina nya platser.
 

Zen Nihon Kendo Renmei  Seitei Kata 1-5

 

TSUKIZUE

 

Hasso

Tsukizue yooi

djupt hugg

undan bakåt höger

 

slag mot hand

bakåt jodan

 

 

honte uchi mot handled

sänk

metsuke

 

Osame (migi)


 

SUIGETSU

 

Hasso

Tsune no kamae

menhugg 

åt höger
stöt suigetsu

bakåt 
hasso

bakåt
hikiotoshi no kamae

fram chudan

hikiotoshi uchi

 

metsuke

 

Osame (migi)


 


 

HISSAGE

 

Jodan

Hissage yooi

sänk sakta

fram 

möts i chudan

möts i gyakutenokamae 

driv fram, fram vänster fot, upp till jodan

hikiotoshi

hugg men, ett steg fram med höger fot

kuritsuke

3 steg bakåt

tsuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 

Osame (migi)


 

SHAMEN

 

Hasso

Tsune no kamae

djupt hugg 

åt höger
gyakute uchi

bakåt jodan

kaeshi zuki

sänk

metsuke

 

Osame (hidari) 

SAKAN

 

Hasso

Sakan yooi

stort svep
tsuki


tsukihazushiuchi

3 steg bakåt

framåt jämfota vänd

backa till hasso

backa till hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 

Osame (migi)