Serie

Nivå

Att visa vid gradering

Träningsmaterialet för den som har den aktuella graden

Nybörjare

 

Kihon, både Tandoku och Sotai

Omote 3,4,5, ev. Seitei 1-5-

Tanjo, Kenjutsu

 

Omote

Sho

Kihon tandoku

Omote 3,4,5

(Tsukizue,

Hissage,

Sakan)

 

Kihon.

Hela Omote, Seitei 1-8, ev. Seitei 9-12 Tanjo, Kenjutsu

Omote

Chu

Kihon sotai

Omote 1,2,6,7,8

(Tachiotoshi,

Tsubawari,

Ukan,

Kasumi,

Monomi)

 

Kihon

Hela Omote, Hela Seitei, Ranai,

Tanjo, Kenjutsu

Omote

Jo

Hela Omote

(Tachiotoshi,

Tsubawari,

Tsukizue,

Hissage,

Sakan,

Ukan,

Kasumi,

Monomi,

Kasanoshita,

Ichirei,

Neya no uchi,

Hosomichi)

Kihon, Omote, Chudan, Seitei, Ranai

Tanjo, Kenjutsu

Chudan

Sho

Chudan 1-4

(Ichiriki

Oshizume,

Midaredome,

Ushirozue zen/go)

Kihon, Omote, Chudan, Seitei, Ranai

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama

Chudan

 

Chu

Hela Chudan

(Ichiriki,

Oshizume,

Midaredome,

Ushirozue zen/go,

Taisha,

Kengome,

Kirikake,

Shinshin,

Raiuchi,

Yokogiridome,

Haraidome,

Seigan)

Kihon, Omote, Chudan, Seitei, Ranai

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama

Chudan

Jo

Hela Omote

Hela Chudan

Kihon, Omote, Chudan, Kage, Seitei, Ranai

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama

Kage

Sho

Hela Kage

Kihon, Omote, Chudan, Kage, Seitei, Ranai

Gohon no midare, Samidare

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama

Kage

Chu

Hela Chudan

Hela Kage

Kihon, Omote, Chudan, Kage, Seitei, Ranai

Gohon no midare, Samidare

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama

 

Kage

Jo

Hela Kage

Samidare 

Kinon, Omote, Chudan, Kage, Seitei, Ranai

Gohon no midare, Samidare, lite Okuden

Tanjo, Kenjutsu, Kusarigama, Jutte