Chudan waza

ICHIRIKI

OSHIZUME

MIDAREDOME

USHIROZUE (zen)

USHIROZUE (go)

TAISHA

KENGOME (två svärd)

KIRIKAKE

SHINSHIN

RAIUCHI

YOKOGIRIDOME

HARAIDOME

SEIGAN