Reiho

Etikett

Seiza

Mokuzo

Rei

Zarei

Ritsurei

Kamae

Kamae och positioner med jo

Tsune-no-kamae

Honte-no-kamae

Gyakute-no-kamae

Hikiotoshi-no-kamae

Motoe

Kamae och positioner med bokuto

Rei

Ingång i kamae

Chudan no kamae

Hasso no kamae

Jodan no kamae

Kamae o toku

Kihon – grundtekniker

Tandokudoosa (ensamformer)

Gorei - kommandoord

Avslutning av teknik

Vändning åt höger – maware migi

1. Honte uchi

2. Gyakute uchi

3. Hikiotoshi uchi

4. Kaeshi zuki

5. Gyakute zuki

6. Maki otoshi

7. Kuritsuke

8. Kurihanashi

9. Tai atari

10. Tsuki hazushi uchi

11. Doobarai uchi

12. Tai hazushi uchi

Migi taihazushi uchi

Hidari taihazushi uchi

Kihon – grundtekniker, kommandord och översättning

Kata

Allmänt

Osame

Shi uchi kotai

Zen Nihon Kendo Renmei  Seitei Kata 1-5

TSUKIZUE

SUIGETSU

HISSAGE

SHAMEN

SAKAN